top of page
TARIM / HAYVANCILIK
 • KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KIRKIM ELEMANI

 • BAŞIBOŞ HAYVANLARA YAKLAŞMA VE MÜDAHALE TEKNİKLERİ

 • BILDIRCIN VE KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ETLİK VE DAMIZLIK TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KAZ VE ÖRDEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • YUMURTACI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİSİ

 • SÜRÜ YÖNETİCİLİĞİ

 • SÜRÜ YÖNETİMİ ELEMANI

 • BESİ SIĞIRCILIĞI

 • AT YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • DAMIZLIK TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

 • ARICILIK

 • KÜLTÜR SOLUCANI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE VERMİKOMPOST (SOLUCAN DIŞKISI) ÜRETİMİ

 • ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRİCİLİĞİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

 • YÜKSEK VERİMLİ TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

 • SOFRALIK PİLİÇ YETİŞTİRİCİLİĞİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

 • KULUÇKAHANE GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

 • SÜT SIĞIRCILIĞINDA SAĞIM HİJYENİ VE SANİTASYON

 • İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KURBAN KESİM ELEMANI

 • ARI SÜTÜ ÜRETİMİ VE ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • PET HAYVANLARI (KEDİ-KÖPEK)

 • ORGANİK ARI VE ARI ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ATÇILIK KÂHYASI

 • KÖPEKÇİLİK KÂHYASI

 • BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK KÂHYASI

 • KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK KÂHYASI

 • TOPRAK İŞLEYİCİSİ

 • ÖRTÜ ALTI DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • AHUDUDU YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ASMA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • AVOKADO YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • BAHÇE BAKIMI

 • BÖĞÜRTLEN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • DUT YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • GREYFURT YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • İNCİR YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KESTANE YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • LİMON YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • MANDARİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • NAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ORMAN EMVALİ ÜRETİM İŞÇİLİĞİ

 • PORTAKAL YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • TRABZON HURMASI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • AROMATİK BİTKİLERİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • BAKLA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • BAMYA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • BEZELYE YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • BROKOLİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • BÜRÜKSEL LAHANASI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ENGİNAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • FASULYE YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • HAVUÇ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • HIYAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ISPANAK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KABAK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KARNABAHAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KARPUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KEREVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • LAHANA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • PATLICAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • PIRASA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SARIMSAK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • TURP YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • MEYVE BAHÇELERİNDE GÜBRELEME

 • AÇIK TOHUMLU BİTKİLERİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • AECHMEA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ALSTROMERİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • AMARİLİDİCEAE FAMİLYASI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ANTHURİUM YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ARALYA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ARAUCARİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ASPARAGUS YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ASPİLENİUM YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • BEGONİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • CABİATEAE FAMİLYASI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • CACTUS YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • CALADİUM YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • CALATHEA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • CAMELİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • CHLOROPHYTUM YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • CLİVİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • CODİAEUM YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • COLEUS YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • COMPOSİTAE FAMİLYASI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • CORDYLİNE YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • CUPRESSACEAE FAMİLYASI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • CURCİFEREA FAMİLYASI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • CYCLAMAEN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • CYPERUS YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • DİEFFENBACHİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • DRACAENA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ECHEVERİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • EĞRELTİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • EUPHORBİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • FİCUS YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • FRESİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • GASTERİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • GRASSULA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • GUZMANİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • GÜL YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • GYPSOPHYLLA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • HELİANTHUS YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • HİPEASTRUM YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • HÜSNÜYUSUF YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • İMPATİENS YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • İRİDACEAE FAMİLYASI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KALANCHOE YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KAPALI TOHUMLU BİTKİLERİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KARANFİL YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KASIMPATI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • LALE YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • LİLİACEAE FAMİLYASI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • LİLİUM YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • LİSİANTHUS YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • MARANTA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • MONSTERA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • NEOREGELİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • NERGİS YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ORKİDE YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • OTSU YER ÖRTÜCÜLERİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ÖRTÜ ALTI SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • PELARGONİUM YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • PEPEROMİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • PİNACEAE FAMİLYASI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • PRİMULA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • RAPHYDOPHORA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • RAUNUNCULUS FAMİLYASI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SAİNTPAULİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SANSEVİERİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SARILICI-TIRMANICI BİTKİLERİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SAXİFRAGACEAE FAMİLYASI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SCROPULARİCEAE FAMİLYASI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SENECİO YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SİNNİNGİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SOLİDAGO YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SPATHIPHYLLUM YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • STERLİÇYA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SUBTROPİK FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SUBTROPİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SÜMBÜL YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SÜS AĞAÇÇIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SÜS AĞAÇLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SÜS ÇALILARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ŞEBBOY YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • TAXODİACEAE FAMİLYASI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • TRACHELİUM YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • TRADESCANTHİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • VRİESİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ZANTEDESCHİA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • TEMEL DIŞ MEKAN BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • TEMEL İÇ MEKAN BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • TEMEL KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KOZALAK TOPLAMA VE TOHUM ÜRETİMİ

 • ANTEPFISTIĞI BUDAMA

 • ANTEPFISTIĞINDA AŞILAMA

 • SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • BAHÇE BAKIMI VE PEYZAJ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

 • TEMEL DIŞ MEKÂN BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

 • MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA

 • SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

 • BALIKÇI GEMİSİ KAPTANI

 • TATLI SU BALIKLARI ÜRETİCİSİ

 • DENİZ BALIKLARI ÜRETİCİSİ

 • AKVARYUM BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • CANLI YEM ÜRETİCİSİ

 • SU ÜRÜNLERİ İŞLEMECİSİ

 • ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ARICILIK

 • BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • EV VE SÜS HAYVANLARI

 • EVCİL HAYVAN KUAFÖRLÜĞÜ

 • BAĞCILIK

 • BAHÇIVANLIK

 • ÇAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SERACILIK

 • SÜS BİTKİLERİ

 • TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • TIBBİ AROMATİK BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ORMAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • BAHÇE BİTKİLER

 • TARLA BİTKİLERİ

 • PEYZAJ

 • TARIM ALET VE MAKİNELERİ

 • AŞÇILIK

 • PASTA VE TATLI YAPIMI

 • SERVİS

 • FIRINCILIK

 • KANTİN İŞLETMECİLİĞİ

 • KASAPLIK

 • AYÇİÇEĞİ VE HAŞHAŞ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • BAĞ AŞILAMA

 • BAĞ BUDAMA

 • BAĞ FİDANI ÜRETİMİ

 • BİLEŞİK ÇİÇEKLİ SEBZELER YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • BİÇERDÖVER BAKIM VE ONARIM

 • BİTKİ BAKIM VE KORUMA MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM

 • BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ÇİÇEKLERİNDEN FAYDALANILAN İLAÇ VE BAHARAT BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ÇELİK, AŞI VE DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMİYLE KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ÇİÇEKLERİ GÖSTERİŞLİ İÇ MEKÂN SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ÇİT BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ÇOK YILLIK ÇİÇEKLERİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • DEKORATİF YAPRAKLI İÇ MEKÂN SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • EKİM DİKİM VE GÜBRELEME MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM

 • FASULYE VE BÖRÜLCE YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ISPANAKGİL SEBZELER YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • İLAÇ VE BAHARAT BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • İĞNE YAPRAKLI AĞAÇLAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KABAKGİL SEBZELER YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KAYA BAHÇESİ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KENDİ YÜRÜR ÖZEL TARIM MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM

 • KENDİ YÜRÜR PAMUK HASAT MAKİNESİ BAKIM VE ONARIM

 • KENDİ YÜRÜR ŞEKER PANCARI HASAT MAKİNESİ BAKIM VE ONARIM

 • KESME YEŞİLLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KEYİF BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KÜÇÜK AĞAÇ VE ÇALILAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • LAHANAGİL SEBZELER YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • LİF BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • MEYVE AĞAÇLARINDA AŞILAMA

 • MEYVE FİDAN ÜRETİMİ

 • MEYVELERDE HASAT VE MUHAFAZA

 • MEYVELERİNDEN FAYDALANILAN İLAÇ VE BAHARAT BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ORGANİK ÇELTİK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ORGANİK TARIM

 • PATLICANGİL SEBZELERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • PEYZAJ PROJESİ UYGULAMA

 • SARMAŞIK VE SÜRÜNÜCÜ BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SEBZE FİDESİ ÜRETİMİ

 • SERACI

 • SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SERT KABUKLU MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SERİN İKLİM TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SICAK İKLİM TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SOĞANLI KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SOYA VE YERFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SUSAM, KOLZA VE ASPİR YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SU KENARI VE SU İÇİ SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SUKULENT ETLİ YAPRAKLI İÇ MEKÂN SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SÜS BİTKİLERİ FİDESİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • SÜS BİTKİLERİNDE BUDAMA

 • NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ŞEMSİYE ÇİÇEKLİ SEBZELER YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • TAHIL YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • TEK YILLIK ÇİÇEKLERİN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • TOHUMLARINDAN FAYDALANILAN İLAÇ VE BAHARAT BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • TOHUMLA ÜRETİLEN KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • TOPRAK İŞLEME

 • TOHUM HAZIRLAMA MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM

 • TOPRAK İŞLEME-ARAZİ TEMİZLEME VE TESVİYE ALET MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM

 • TRAKTÖR BAKIM ONARIM

 • TRAKTÖRLE KULLANILAN HASAT HARMAN MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIM

 • TURUNÇGİL YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ÜZÜMSÜ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • YAĞ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • YAPRAĞINI DÖKEN SÜS AĞAÇLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • YAPRAKLARINDAN FAYDALANILAN İLAÇ VE BAHARAT BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • YEMEKLİK DANE BAKLAGİL YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • YUMUŞAK ÇEKİRDEKLİ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ZAMBAKGİL SEBZELER YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • GENÇ ÇİFTÇİLER EĞİTİMİ (GENÇ ÇİFTÇİLER EĞİTİM PROJESİ KAPSAMINDA)

 • BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ

 • ÇAYLIK OLUŞTURMA VE HASAT

 • YER FISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • FINDIK BUDAMA

 • SEYYAR PANCAR BOŞALTMA - TEMİZLEME - YÜKLEME MAKİNESİ OPERATÖRÜ

 • ZEYTİN AĞACI BUDAMA

 • MORİNGA OLEİFERA YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • PARK, BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI

 • FİDAN ÜRETİMİ

 • MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • KARMA YEM VE TAM YAĞLI SOYA ÜRETİMİ GELİŞTİRME - UYUM EĞİTİMİ

 • BİTKİ ZARARLILARI İLE MÜCADELE

 • HAFİF DÜZEYDE OTİZM ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE OTİZM ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE OTİZM ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN FİDAN VE FİDE ÜRETİMİ

 • HAFİF DÜZEYDE OTİZM ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN ILIMAN İKLİM MEYVELERİ YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE OTİZM ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN PEYZAJ UYGULAMALARI

 • HAFİF DÜZEYDE OTİZM ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN SAKSI DÜZENLEME VE TERRARİUM YAPIMI

 • HAFİF DÜZEYDE OTİZM ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN SEBZE YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE OTİZM ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN SERACILIK

 • HAFİF DÜZEYDE OTİZM ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN SUBTROPİK İKLİM MEYVELERİ YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE OTİZM ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN TAHIL YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE OTİZM ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE OTİZM ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE OTİZM ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN YEMEKLİK DANE BAKLAGİL YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN FİDAN VE FİDE ÜRETİMİ

 • HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN ILIMAN İKLİM MEYVELERİ YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN PEYZAJ UYGULAMALARI

 • HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN SAKSI DÜZENLEME VE TERRARİUM YAPIMI

 • HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN SEBZE YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN SERACILIK

 • HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN SUBTROPİK İKLİM MEYVELERİ YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN TAHIL YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRME

 • HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN YEMEKLİK DANE BAKLAGİL YETİŞTİRME

 • ORTA-AĞIR DÜZEYDE OTİZM ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME

 • ORTA-AĞIR DÜZEYDE OTİZM ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRME

 • ORTA-AĞIR DÜZEYDE OTİZM ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN SAKSI DÜZENLEME VE TERRARİUM YAPIMI

 • ORTA-AĞIR DÜZEYDE OTİZM ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN SERACILIK

 • ORTA-AĞIR DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ 

 • ORTA-AĞIR DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRME

 • ORTA-AĞIR DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN SAKSI DÜZENLEME VE TERRARİUM YAPIMI

 • ORTA-AĞIR DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELİ OLAN BİREYLER İÇİN SERACILIK

 • MEYVE VE SEBZEDE İYİ TARIM UYGULAMALARI

 • SAFRAN BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 • ETKİN VE VERİMLİ SULAMA SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

 • PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİSİ

 • ATÖLYE EKİPBAŞI

 • TARLA EKİPBAŞI

 • HUBUBAT VE ENDÜSTRİ BİTKİLERİ KURUTMA TESİSİ İŞLETME BAKIM VE ONARIMCISI

 • TAHMİL TAHLİYE EKİP BAŞI

 • ANTEP FISTIĞI İŞLEME TESİSİ İŞLETME BAKIM VE ONARIMCISI

 • DAMLAMA, CENTER-LATERAL PİVOT VE YAĞMURLAMA SULAMA TESİSİ İŞLETME BAKIM VE ONARIMCISI

 • SİLO VE DEPOLAMA TESİSİ İŞLETME BAKIM VE ONARIMCISI

 • HARMAN EKİP BAŞI

 • SULAMA EKİP BAŞI

 • BAHÇE EKİP BAŞI KURSU

 • AŞILI VE DÜZ SEBZE FİDE YETİŞTİRİCİSİ

 • MAKİNE HALISI DOKUMA

 • ARMÜRLÜ DOKUMA KUMAŞ DESİNATÖRLÜĞÜ

 • BOBİN MAKİNE OPERATÖRÜ

bottom of page